NötgårdensVall- Nötgårdens produktiva vall

Nötgårdens produktiva vall (NötgårdensVall)- utvecklingsprojektet arbetar med teman inom nötgårdars vallproduktion och betesdrift. Under den treåriga projekttiden (1.4.2018 – 31.3.2021) är målsättningen att öka nötköttsproducenters kunskaper om vallens och betets produktivitet, åkerns grundkondition och faktorer som påverkar vallskördens kvalitet. Projektet sträcker sig över 5 ely-centralers verksamhetsområden; Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen. Projektets förverkligare är Andelslaget Österbottens Kött, A-Producenter Ab, och Naturresursinstitutet (LUKE)

En lyckad vallskörd är av stor vikt för nötgårdar. Projektets huvudmålsättning är att förbättra producenters kunskaper inom vallprduktion. Genom projektet vill man åstadkomma att man på så många deltagande gårdar som möjligt ska kunna beräkna den egna gårdens skördenivå på vallen, samt vallproduktionens kostnad. Man vill även förbättra dikogårdars kunskap om betesdrift, utveckla samarbete mellan gårdar och skapa ett pilotgårdsnätverk och sprida de bästa vallproduktionsmetoderna vidare mellan producenter. Man få med deltagarna på studieresor för att hämta kunskap utanför landets gränser och dra nytta av LUKE:s forskning om vallskördens lagringsförluster och förekomsten av mögeltoxiner i 2:a och 3:dje vallskörden.

Projektets målgrupp är alla nötköttsproducenter inom projektområdet, oberoende av vilket slakteris avtalsproducent man är. Producenter från andra inriktningar (mjölk-eller växtodlingsgårdar) kan också deltar ifall de upplever att de vill ta del av den kunskap projektet ger. Projektet är tvåspråkigt, därmed genomförs det på svenska i Österbotten och allt material produceras på båda språken.

Projektets totalbudget är 620 000€ och finansieras med 80% av de bidrag som Ely-centralerna beviljat. 20% privatfinansieras av A-Producenter till 90% och till 10% av Österbottens Kött.

Material