Atria-Chick Ab

Registerförare och kontaktuppgifter

Som registerförare av personuppgifter som behandlas är:

 

Atria-Chick Oy (FO-nummer: 1887132-2)

Postadress: PO Box 900, 60060 ATRIA

Besöksadress: Atriantie 1, Nurmo

Telefonnummer: 020 472 8111

E-postadress: tietosuoja@atria.com

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi insamlar följande information för våra kunders kontaktpersoners del: namn, roll, adress till arbetet, telefonnummer, e-postadress, personsignum och kreditinformation vid behov.

Vi samlar dessutom in evenemangrelaterad information om personer som deltar i producentevenemang eller -skolningar som Atria-Chick Ab arrangerar.

De personuppgifter som vi samlar in erhålls vanligen från personerna själva eller från deras arbetsgivare. Kreditinformation fås från Suomen Asiakastieto Oy.

Till vad använder vi personuppgifterna?

Personuppgifter används för:

 • kundtjänst och för att sköta och utveckla kundrelationen
 • produktion, utveckling och kvalitetssäkring av tjänster
 • uppföljning och analysering av produkt- och tjänsteanvändning samt för kundsegmentering
 • behandling av kundrespons
 • kreditgivning och kreditövervakning
 • kundnöjdhetsundersökningar
 • direktmarknadsföring
 • målgruppsinriktad marknadsföring och reklam
 • att sköta skyldigheter enligt lagen och i enlighet med myndigheternas föreskrifter och instruktioner
 • arrangering av evenemang och skolningar
 • informering

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande.

Informationen behandlas baserat på kundrelationen mellan kunden och Atria-Chick Ab.

Hur hanteras, lagras och skyddas personuppgifterna?

Tillgången till personuppgifterna är begränsad till Atrias primärproduktionspersonal som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kan också i samband med systemtestning eller utveckling behandlas av vår systemleverantör.

Information kan från fall till fall överföras till våra tillförlitliga samarbetspartners, såsom Tuoretie Oy eller evenemangsarrangörer. Alla samarbetspartners har tagit hänsyn till kraven i EU:s dataskyddsförordning och andra i lagstiftningen uppsatta krav.

All personinformation är skyddad mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig behandling av information i enlighet med Atria Finland Ab:s säkerhetspolicy.

Informationssäkerhet är en process för att säkra konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av information. Atrias informationssäkerhet behandlas i enlighet med koncernens säkerhetspolitik. Säkerhetspolicyn gäller samtliga informationstillgångar och till de relaterade processer som Atria förvaltar eller hanterar. Detta gäller såväl databehandling relaterad till Atria som dess personal samt dess partners och kunder. Säkerhetsnivån hos Atrias system och processer är mycket hög och skyddad mot dataintrång och överbelastningsattacker.

Från och med 25.5.2018 efterföljs kraven i EU:s dataskyddsförordning vid behandling och planering av hantering av personuppgifter. Tillgången till personuppgifter övervakas i enlighet med god praxis.

Information kommer under inga omständigheter att överföras utanför EU/EES-ländernas gränser.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Vi lagrar personuppgifterna för den tid som krävs utgående från kundrelation mellan vår kund och Atria-Chick Ab så att vi kan uppfylla de användningsändamål som beskrivits ovan. Vi raderar uppgifterna senast 12 år efter att kundrelationen avslutats.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att:

 • få tillgång till personuppgifter om dig själv och få en kopia av de personuppgifter som rör dig
 • be om att personuppgifter ska korrigeras och raderas
 • under vissa förutsättningar kräva begränsning i behandling eller motsätta sig behandling av personuppgifter
 • i särskilda fall, be om överföring av de egna personuppgifterna till ett annat system

Du kan utföra en begäran rörande dina rättigheter genom att kontakta: tietosuoja@atria.com

Om du upptäcker brister eller oegentligheter i vår personinformationsbehandling, har du rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten genom att kontakta: tietosuoja@om.fi