Tuottava Emolehmä -hanke

Tuottava Emolehmä -kehittämishanke keskittyy emolehmätilojen kokonaisvaltaisen johtamisen parantamiseen. Keskeisimpänä teemana on karjan eläinaineksen parantaminen, sillä toiminnallinen rakenne mahdollistaa lehmän kestävyyden, helppohoitoisuuden ja näiden kautta myös taloudellisuuden. Hanke on kolmevuotinen (1.7.2021 – 30.6.2024) ja se toimii 5 eri Ely -keskuksen alueella; Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Nautasuomi Oy, Andelslaget Österbottens Kött sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Nautasuomi Oy ja Andelslaget Österbottens Kött. 

”Mitä mittaat, sitä voit parantaa”. Tuotannon kannattavuuden takia on entistä tärkeämpää se, että emotiloilla kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota tilan kokonaiskannattavuuteen liittyviin tekijöihin, kuten karjan jalostukseen, vasikoiden kasvuun, emojen rehunkäyttökykyyn ja tiinehtyvyyteen. Emolehmän kestävyyden mahdollistaa sen toiminnallinen rakenne, joka tuo myös helppohoitoisuuden ja näiden kautta myös taloudellisuuden. Työn turvallisuuden ja mielekkyyden kannalta on tärkeä myös oppia ymmärtämään eläimen käyttäytymistä ja oikeanlaisia käsittelytaitoja. Lisäksi hankkeessa sivutaan emolehmätilan vuosikierron suunnittelua ruokinnankin näkökulmasta ja sen vaikutusta esimerkiksi poikimakauteen. Hankkeessa myös peilataan suomalaisen emolehmätuotannon taloudellista ja tuotannollista asemaa muihin tuotantomaihin. 

Ryhmätoimintaa ja asiantuntijaluentoja 

Hankkeen puitteissa järjestetään pienryhmätoimintaa sekä aloitteleville emotiloille, että jo pidempään emolehmiä kasvattaneille tiloille. Pienryhmien ja muiden alueellisten tilaisuuksien täydentäjänä toimivat eri aihepiirejä käsittelevät lyhyet webinaarit. Tarkoituksena on kohdentaa tietoa niin, että kaikki osallistuvat tilat saisivat käyttöönsä mahdollisimman paljon uutta, käyttökelpoista tietoa tilan arkeen. Tässä hankkeessa tieto tuodaan helposti lähestyttävään, konkreettiseen muotoon myös emotilan tietokorttien kautta.  

Yleisen tilanteen ja vallitsevien suositusten salliessa hanke tulee järjestämään myös tilavierailuja sekä seminaaripäiviä, mutta niiden aika on vasta myöhemmin.

Haku pilottitilaksi on nyt käynnissä 

Pienryhmätoiminnan ja erilaisten tilaisuuksien lisäksi hankkeessa pilotoidaan mm. kiimaseurantaan, rakennearvosteluun, eläinten punnitsemiseen, poikimarytmiin ja uudistuseläinvalintaan liittyviä asioita. Tilapilottien kautta luodaan konkreettisia esimerkkejä ja kehitystarinoita helposti omaksuttaviksi toimintatavoiksi. Mikäli tilasi sijaitsee hankealueella, olet aidosti innostunut edellä mainituista pilotointiaiheista ja tilallasi on liharotuisista eläimistä koostuva emolehmäkarja, ilmoittaudu pilottitilaehdokkaaksi. Kiinnostuneet tilat haastatellaan pienimuotoisesti, jonka avulla tilakohtaiset kehityskohteet kartoitetaan pilottivalintaa varten. Pilottitiloja valitaan jokaiselta hankealueen ELY-keskusalueelta, ja yhteensä hankkeeseen voidaan ottaa 10 pilottitilaa. Pilottitilana saat asiantuntijatiimin mukaasi kehittämään tuotantoa jossain hankesuunnitelman mukaisella osa-alueella. Pilottitilaksi ryhtyvä tila sitoutuu parhaansa mukaan toteuttamaan yhdessä laadittua kehittämissuunnitelmaa ja myös esittelemään pilotin toimintaa hankkeen puitteissa. Pilottiin liittyvän asiantuntijatiimin toiminta on pilottitilalle maksutonta. Nyt kannattaa napata kiinni harvinaisesta mahdollisuudesta. 😊 

Ilmoittaudu hankkeeseen tästä linkistä

Hanke on juuri sinua varten 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki hankealueella emolehmätuotantoa harjoittavat maatilat riippumatta niiden asiakassuhteista eri liha-alan toimijoihin. Hankkeeseen voivat osallistua myös tuotantosuunnaltaan muut nauta- tai kasvinviljelytilat, jotka ovat kiinnostuneet emolehmätuotannon aloittamisesta tilallaan. Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin/webinaareihin voivat osallistua kaikkialta Suomesta ja miksei myös kauempaakin. Hanketta toteutetaan kaksikielisenä, siten että ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella toimintaa järjestetään ruotsin kielellä ja hankkeen keskeisimpiä materiaaleja käännetään ruotsiksi. Hanke ei kerää yksityisrahoitusta osallistumismaksuilla. 

 

Lisätietoja hankkeesta nautahankkeet@atria.com ja FB: @atrianautahankkeet