Foderutnyttjande hos slaktsvin – var ligger vi idag?

26.10.2023 09:00

Under hösten har ett projekt startat på södra Österbottens NTM-central:s område. Tanken är att under drygt ett års tid försöka reda ut problematiken kring foderutnyttjande hos slaktsvin.

Medverka i projektet kring foderutnyttjande är tio gårdar, i vilka det har valts ut omkring tre avdelningar per gård som projektet följer upp under ungefär fyra omgångar framöver. Tanken är att via ändringar med maxgivor, könssortering, foderblandningar och så vidare försöka få bättre förståelse för hur man får så bra foderutnyttjande som möjligt på sin gård.

Gårdarnas första auditering är snart gjord och kring hälften av gårdarna fortsätter som de tidigare gjort för att vi skall få fram var vi ligger i dagsläget med foderutnyttjande. Det kan ha varit brister i bakgrundsuppgifterna för olika komponenter så att det inte förr visat rätt foderutnyttjande. Eller så har foderuppgifterna avlästs fel ur foderdatorn. Gårdar där vi kan säga att vi vet utgångsläget har olika förbättringsförslag redan implementerats för att försöka nå bättre foderutnyttjande.

Smågrisleverantörerna kommer även med på ett litet hörn där vi försöker se sambandet emellan olika förnyelsestrategier på smågrisgårdarna – om det kan ha betydande inverkan på slaktsvinens foderutnyttjande. Ifall det inträffat något exceptionellt på smågrisgårdarna som kan ha inverkan på foderutnyttjande tas detta med i beräkningarna. Genetisk potential ligger kring 2,45 fe/ tillväxt kilogram i dagsläget emedan vi har ett medeltal på besättningarna i Finland idag på ungefär 2,72 fe/ tillväxt kilogram.

Klockars Daniel

Rehustus sikatilat

Klockars Daniel

0400 287 236

Myyntipäällikkö, betjäning också på svenska