Kotieläintuotantoon erikoistuneiden maatalousyritysten talousjohtaminen Suomessa

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kotieläintuotantoon erikoistuneiden maatalousyritysten talousjohtamista Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla maatalousyritysten talousjohtamisen ja taloudellisen raportoinnin nykytilanne. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää syitä, jotka ovat maatalousyritysten vähäisen talousjohtamisen taustalla. Lopuksi pohditaan, miten maatalousyritysten talousjohtamista voisi tulosten pohjalta kehittää.


Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla haastattelemalla 12 maatalouden asiantuntijaa. Haastateltavat ovat maatalousyrittäjiä, työskentelevät maatalouden asiantuntijoina alkutuotannossa tai toimivat maatalousyritysten rahoittajina pankkisektorilla. Tutkimusaineisto on analysoitu laadulliselle tutkimukselle
ominaisesti sisällönanalyysiä hyödyntäen.


Tulosten perusteella maatalousyritysten talousjohtaminen on vähäistä perustuen pääasiassa vain pakolliseen raportointiin, eikä sisäistä laskentaa tehdä välttämättä ollenkaan. Talousjohtamista rajoittavat maatalousyrittäjän talousosaaminen ja asenne, perhetilapohjaisuus, maatalouden toimintaympäristö, maataloustuet, maatalouden lainsäädäntö ja muut ulkoiset vaatimukset sekä talousneuvonta ja talousjohtamisen työkalut. Maatalousyritysten talousjohtamista voisi ensisijaisesti kehittää parantamalla tarjolla olevaa talousneuvontaa ja talousjohtamisen välineitä, minkä avulla myös yrittäjien talousosaaminen ja asenne voisivat kehittyä paremmaksi.


Tulokset tukevat ja täydentävät maatalousyritysten talousjohtamista koskevia aiempia tutkimuksia. Tutkielman keskeisin hyöty on tarjota toimeksiantajalle pohja maatalousyritysten talousjohtamisen kehittämistyöhön.

Vilma Perälä, 18.5.2020