Uppsägning eller avslutande av medlemskap

Vid upphörande av medlemskap eller vid uppsägning av andel (ÖK’s stadgar §7), återbetalas det för A- och B-andelar tecknade beloppet, till medlem vid utgången av den räkenskapsperiod, som följer efter det år under vilket medlemskapet uppsagts eller upphört. (C-andelar återbetalas inom utgången av den tredje räkenskapsperioden beräknat från det år under vilket medlemskapet har sagts upp på det sätt och enligt de villkor som anges i lag om andelslag (14.6.2013/421) 17 kap 1 §. Gäller vid emittering.)

 

En medlem har rätt att avgå (ÖK’s stadgar §12) ur andelslaget genom en skriftlig anmälan till andelslagets styrelse. En avgång träder i kraft från det datum då anmälan om avgång bevisligen tillställts andelslaget. En medlem har inte rätt att utträda ur andelslaget förrän tidigast två (2) år efter sitt inträde, såvida inte styrelsen anser att särskilda skäl föreligger för ett tidigare utträde.

 

En medlem kan uteslutas ur andelslaget genom styrelsebeslut (ÖK’s stadgar §13), om medlemmen:

  • trots varning inte inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller underlåter att fullgöra andra skyldigheter som följer av medlemskapet,
  • orsakar andelslaget, Atria Abp och/eller något av andelslagets eller Atria Abp:s dotterbolag eller intressebolag ekonomisk eller annan skada, eller på annat sätt handlar i strid med andelslagets syfte eller sprider information som skadar andelslagets eller ovan nämnda bolags rykte eller genom sin egen verksamhet försvårar ledningen och/ eller förvaltningen av andelslaget eller ovan nämnda bolag.
  • bryter mot förpliktelserna enligt ÖK’s stadgar 10 § eller bryter mot eller säger upp ett sådant avtal som avses i ÖK’s stadgar 10 §, avslutar sin produktion eller delvis överför produktionen till en av andelslagets eller ovan i punkt 2 nämnda bolags konkurrent.
  • försätts i konkurs, företagssanering, skuldsanering eller om medlemmens handlingsbehörighet begränsas på annat sätt.

Beslut om uteslutande av en medlem fattas av andelslagets styrelse. Beslutet om uteslutande kan överlämnas till fullmäktigesammanträdet för granskning och fullmäktigesammanträdets beslut kan överlämnas till skiljedomstol för avgörande.

 

Frågor om avslutande av medlemsskap kan riktas direkt till ÖK’s verkställande direktör eller ekonomichef.

 

Utträdesanmälan för medlemmar

Utträdesanmälan för icke-medlemmar