Genom andelskapital förbinder medlemmen sig till ägandet

Via andelskapitalet förbinder sig en andelslagsmedlem ekonomiskt till andelslagets verksamhet. Varje medlem i andelslaget Österbottens Kött bör, i enlighet med andelslagets stadgar, ta del i förkovrandet av andelslagets andelskapital. Andelskapitalet är andelslaget Österbottens Kötts viktigaste form av eget kapital. Ett till fullo inbetalt andelskapital höjer medlemmens nettoförmögenhet.

Andelarnas påverkan på nettoförmögenheten

Andelslaget Österbottens Kötts andelar påverkar producentens nettoförmögenhet. I beskattningen har man rätt att beakta alla införtjänade andelar, oberoende om de är betalda eller inte och multiplicera dem med det matematiska värdet. Obetalda andelar behandlas som en skuld.

Andelarna i Andelslaget Österbottens Kött hade ett matematiskt värde på 17,97 euro per andel för år 2022.  Detta värde används i 2023 års beskattningsdeklaration. Det nomienella värdet per andel är 5 euro.

Exempel

Andelsmedlemmen har enligt den matematiska formeln rätt att inneha 100 andelar år 2023, vilket innebär att maximala andelskapitalet är 500 euro. Andelsmedlemmen har betalt 200 euro.

Maximal andelsinsats

100 x 5 € = 500 €

Betald andelsinsats

200 €

Andelarnas matematiska värde i beskattningen

100 x 17,97 = 1797 €

Andelsinsatsskuld i beskattningen

500 € - 200 € = 300 €

Nettoförmögenhetsvärde i beskattningen

1797 € - 300 € = 1497 €

Betalning av andelsinsats

Granskning av berättigad andelsinsats sker årligen, och bestäms på basis av de två föregående årens medeltal av värdet på levererade produkter. Obetald andelsinsats eller delar av andelsinsatsen innehålls inte automatiskt från slakt- eller förmedlingslikvider, utan insatsen bör av varje medlem betalas in separat till Andelslaget Österbottens Kötts konto. Man kan betala in delar av,  eller hela berättigade insatsen, men inte mera än vad andelsinsatsskulden för närvarande är. Enligt stadgarnas 4§ bör varje medlem betala in minst en A-andel i samband med att medlemsskapet börjar.

Man kan kontrollera sitt eget andelskapital via Producentens Arbetsbord – Ekonomi – Betalt andelskapital.

 

Betalt och obetalt andelskapital

Betald och obetald andelsinsats.jpg

 

Betalt och obetalt andelskapital per medlem

antal medlemmar.jpg

Betald och obetald andelsinsats i förhållande till antalet medlemmar2.jpgDiagrammet är endast en beräkning som visar vad inbetalt andelskapital är i förhållande till antalet medlemmar i andelslaget. Verkligheten kan vara annorlunda i och med att någon har inbetalt endast minimiandelsinsatsen, emedan någon annan har hela sin maximalt berättigade andelsinsats inbetald.

 

Ränta på andelskapital

Ränta på andelskapital betalas årligen efter att fullmäktige haft sitt årsmöte, behandlat föregående års bokslut och beslutat om räntenivån på andelskapitalet. Fullmäktige sammanträder vanligtvis i mars-april och räntan betalas i maj-juni.

I samband med utbetalning av andelsränta innehålls förskottsinnehållning från enskilda näringsidkare och dödsbon. Förskottsinnehållningen betalas sedan vidare till skatteverket. Andelslaget innehåller inte skatt från övriga bolagsformer eller sammanslutningar.

 

Räntesats på utbetald andelsräntaRäntesats på utbetald andelsränta_ny bild.jpg

 

Andelskapitalets betalningsinformation:

Mottagare

Andelslaget Österbottens Kött

Kontonummer

FI48 5670 0820 0000 71

BIC

OKOYFIHH

Meddelande

Andelskapital / Producentnummer