ÖK huvudkontor.jpg Köttdisk.jpg

Historia

Andelslaget Österbottens Kött Ab grundades år 1934 och omvandlades år 1944 från aktiebolag till Andelslaget Österbottens Kött efter att slakthanteringen i landet gick från att ha varit hantverk till att bli en storindustri. Syftet med företagets verksamhet var att strukturera den dittills oorganiserade kötthandeln i Österbotten och skapa förutsättningar för en mer rättvis prissättning ur producentens synvinkel. Vid omvandlingen till andelslag uppgick antalet medlemmar till över 3500 st och antalet tecknade andelar var över 16000 st.

En av verksamhetsidéerna var att medlemmarna och produceterna genom andelslaget skulle kunna marknadsföra, främja och optimera slakterinäringen och det egna lantbruket. Jordbrukare skulle även kunna samverka i ett eget företag men också ha större inverkan på ledningen, samtidigt som man i större utsträckning ansvarade för finansiering av företagets fortsatta verksamhet. År 1959hade andelslagetnästan 7500 enskilda medlemmarmed sammanlagt 23 528 andelar, de övriga 5 428 andelarna innehades av 33 andelsmejerier, 27 handelslag och 7 andra medlemsorganisationer.

Vid inledandet av 1960-talet bestod Österbottens Kött av ett slakteri i Vasa, ett i Kristinestad och ett i Bennäs, ett hönsslakteri, två partilager, flera butiker, grönsakshandel och en pälsfarm. Under 1970-talet koncentrerade andelslaget sig allt mer på förmedling av smågrisar och slakt och avyttrar alla sina butiker, den sista i saluhallen i Vasa övergick i privat ägo år 1979. I allt högre grad koncentrerades all verksamhet till Vasa och slutligen stängdes slakterierna i Kristinestad och Bennäs ner.

År 1963 beslutade TLK-gruppen (Tuottajain Lihakeskuskunta), där bland annat andelsslakterierna Itikka, Lihakunta, Karjaportti och Österbottens Kött ingår, att gemensamt använda sig av Atria som varumärke då de enskilda andelsslakteriernas egna varumärken inte fungerade i t.ex. tv-reklamsammanhang.

År 1986 bildade Österbottens Kött ett skilt företag för förmedling och distribution av foder som biprodukt från livsmedelsindustrin, Oy Foremix Ab. Företaget ägs till en början till 100% av andelslaget men senare blir även Oy Alko Ab delägare.

Under 1990-talet upplöstes Producenternas Köttcentrallager (PKC-gruppen), där Österbottens Kött tillsammans med andra andelsslakterier länge ingått, då man inte kunde komma överens vid ombildandet av gruppen till aktiebolag. Andelslaget valde då att istället sälja sina industriella verksamheter till och bli delägare i det nybildade företaget Itikka-Lihapolar Oy (senare Atria Oy), vilket berättigade andelslaget till en ledamot i styrelsen och en plats i förvaltningsrådet. Denna omvälvande händelse leder till att Österbottens Kött enbart sköter anskaffningen av slaktdjur till det nya aktiebolagets slakterier, och därmed antar dess verksamhet den form den har idag.

Andelslaget Idag

Andelslaget verkar idag för att anskaffa det inhemska kött från Österbotten som Atria Suomi Oy behöver för sin produktion. Österbottens Kött strävar efter att köttanskaffningen och djurförmedlingen som andelslaget bedriver ska skapa mervärde för avtalsproducenterna. Tack vare Atrias program för gårdsmärkta produkter är Andelslagets producenter en del av en av världens mest spårbara produktionskedja.

Österbottens Kött koordinerargris -och kalvförmedling och transport av dessa, svin-och nötslaktsanskaffning samt transport till Atrias slakterier i Nurmo och Kauhajoki.

Andelslaget Österbottens Kött värnar om att bibehålla en god relation till sina producenter och medlemmar. Detta syns konkret bland annat genom de årliga grillfesterna som ordnas för producenterna varje sommar, en i norra Österbotten och en i södra. Dessa besöks varje år av sammanlagt nästan 1000 personer. Det bjuds på mat, dryck, musik och underhållning och evenemangen är mycket populära bland alla generationer

021.jpg Renovering 1.jpg