Vilka fördelar har medlemskap?

Vilka fördelar har medlemskap?

Hög ränta utbetalas på betalt andelskapital

Nettoförmögenhetsvärdet på andelar ger fördelar i beskattningen

Möjlighet att påverka beslutsfattandet

 

SOM MEDLEM ÄR DU EN DEL AV ÄGARSKAPET OCH STYRNINGEN AV ATRIA OCH TRYGGAR DÄRIGENOM EN FORTSÄTTNING AV DEN INHEMSKA KÖTTPRODUKTIONEN

EN GOD INVESTERING

Andelslaget Österbottens Kött betalar en konkurrenskraftig räntesats till andelskapitalet som medlemmarna placerar och återbetalar överskottet av andelslagets tjänster baserat på antalet tjänster som medlemmarna använder. I dagens läge är det svårt att hitta en annan lika säker och lönsam investering. Med säkerhet och avkastning som nyckelkriterium kan en investering i andelskapitalet jämföras med vilket placeringsobjekt som helst. Dessutom bidrar investeringen till utvecklingen av den inhemska köttproduktionen.

MEDLEMSKAPET UTGÖR EN FÖRMÅN I JORDBRUKSBESKATTNINGEN

Nettoförmögenhet

I jordbruksbeskattningen omfattas nettoförmögenheten av jordbruksmark, produktionsbyggnader, fritidsstugor etc., bostadsbyggnader, jordbruksmaskiner och inventarier, aktier och andelar tillhörande jordbruket samt andra tillgångar som hör till jordbruket.

Som jordbruksmarkens värde används summan som angetts i föregående års beskattningsbeslut. Som produktionsbyggnadernas värde används deras sammanlagda värde utan att avskriva anskaffningskostnaderna. Beskattningsvärdet för fritidsstugor och andra hyresbostäder samt de där tillhörande tomterna har angetts i fastighetsbeskattningsbeslutet. Som värdet på jordbruksmaskiner och inventarier används återstoden av anskaffningsutgifterna när de årliga avskrivningarna gjorts.

De aktier och andelslagsandelar tillhörande jordbruket värderas vid beräkning av nettoförmögenheten i andelslagets beskattning till den bekräftade andelens jämförelsevärde, som t.ex. för år 2022 var 17,97 euro, med ett nominellt värde på 5 euro. Den obetalda summan av berättigad andelsinsats beaktas som jordbruksskuld. Som övriga tillgångar tillhörande jordbruket räknas t.ex. produktionsrättigheternas värde. Vikten av andelslagets andelar i gårdens nettoförmögenhet kan vara mycket betydande.

Fördelning av jordbruksinkomster i beskattningen

Jordbruksinkomsten är i beskattningen uppdelad i kapitalinkomst och förvärvsinkomst på grundval av nettojordbruksförmögenheten. Vid fastställandet av den totala nettoförmögenheten för t.ex. 2022 adderas nettoförmögenheten med 30% av de år 2022 betalda förskottsinnehållning underställda lönerna. Nettotillgångarna för år 2022 används vid fördelningen av jordbruksinkomsterna för skatteåret 2023 i kapital- och förvärvsinkomstandelar.

Den som utövar jordbruksverksamhet har möjlighet att välja det mest fördelaktiga alternativet i inkomstfördelningen i beskattningen, och väljer 20% eller 10% som kapitalinkomstandel. Om det inte finns någon nettoförmögenhet, utgör intäkterna i sin helhet förvärvsinkomst.