Sianlihantuotannon työnantajamielikuva opiskelijoiden näkökulmasta

Olen 36-vuotias, kolmen pienen lapsen äiti ja asun Seinäjoella. Työkokemusta minulle on kertynyt liiketalouden alalta jo parinkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä opiskelen lapsieni hoidon ohessa Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa liiketaloutta monimuoto-opiskelijana. Missiona on saada Tradenomin paperit kesään mennessä.
Valmistumiseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen. A-Tuottajat hakivat opinnäytetyöntekijää sianlihantuotannon yrityskuvan selvittämiseen ja siinä kohtaa huomasin haasteen, jonka halusin. Itsellänihän ei ollut mitään hajua, eikä mitään tietoa koko alasta. Sianlihantuotanto sekä maatalous ylipäänsä ovat olleet minulle täysin tuntemattomia käsitteitä. Tästä huolimatta, sain mahdollisuuden ja A-Tuottajat uskoivat tämän olevan etu työntekemisessä.


Opinnäytetyön teoriaosuus käsitteli yrityskuvan muodostumista, merkitystä ja vaikutusta. Yrityskuva muodostuu monista eri tekijöistä, joissa sidosryhmillä on suuri merkitys. Hyvästä yrityskuvasta yritys voi saada jopa merkittävää kilpailuetua. Yrityskuva on yritykselle aineetonta pääomaa, jota voi kehittää. Yrityskuvan rakentaminen lähtee yrityksen ytimestä, eli identiteetistä, arvoista ja sen tavoista toimia. Yrityskuvan kehittämisessä on pitkälti kyse siitä, että vanhat asiat nähdään uudella tavalla. Yrityskuvan merkitys näkyy myös työnhakutilanteessa.


Tässä kohtaa tullaan tutkimusongelmiin, joita olivat mm; Millaisia mielikuvia alasta on? Miksi alalla on työvoimapula? Miksi ala ei kiinnosta? Miten alalle saadaan työntekijöitä?
Näiden pohjalta toteutettiin kysely sianlihantuotannon mielikuvien selvittämiseen, johon saimmekin kattavan määrän vastauksia tradenomi ja agrologi opiskelijoilta.


Tutkimuksen perusteella sikatilalla työskentelyä pidetään erittäin sitovana, haasteellisena ja vastuullisena työnä. Työtä pidetään fyysisesti kuormittavana sekä ympärivuorokautisena työnä. Vastaajien mielestä sikatilalla eläinten hyvä hoito on tärkeää ja työssä on korkeat laatuvaatimukset. Sikatilalla työskentely sisältää vastaajien mielestä erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöä sekä vaativia kirjallisia töitä. Tulosten perusteella vastaajat ovat sitä mieltä, että säännöllisiä loma-aikoja ei ole sekä palkkaa pidetään huonona. Työtä pidetään monipuolisena, mutta ei kuitenkaan hyvänä uravalintana.


Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää arvoja ja asioita, joita opiskelijat pitävät tärkeänä tulevaisuuden työpaikassaan ja työtehtävissään. Näihin asioihin vaikuttamalla ja panostamalla, voi yritys vaikuttaa siihen kuinka kiinnostavana yritystä pidetään mm. työnhakutilanteessa.


Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että tulevaisuuden työntekijät hakevat työltään viihtyvyyttä ja omaa hyvinvointia myös kehittymällä työssään. Oman osaamisen kehittämistä arvostetaan. Työilmapiiri ja työtoverit ovat isossa roolissa, mitkä vaikuttavat työntekoon ja motivaatioon. Tutkimus myös osoittaa, että määräaikaiset työsuhteet eivät ole kiinnostavia. Vastaajat haluavat varmuutta ja pysyvyyttä työntekoon. Työssä halutaan myös mahdollisuuksia etenemiseen kilpailukykyisen palkan motivoimana.
Tutkimus osoitti, että vapaus valita ja vaikuttaa on tärkeää työelämässä. Työltä halutaan joustavuutta. Työn merkityksellisyys koetaan tärkeänä ja sillä haetaan työhön myös lisäarvoa. Arvostuksen saanti ja tunne koetaan tärkeinä. Työnantajan arvot ja eettisyys ovat myös isossa roolissa ja niihin kiinnitetään erityistä huomiota työtä valittaessa. Työtä ei ajatella enää pelkkänä työnä tai toimeentulona, vaan siihen rinnastetaan tunteita, arvoja ja merkityksiä.


Tuloksista ilmeni, että sianlihantuotannon kehitystä ja taloudellista tilannetta pidetään huolestuttavana sekä negatiivisena. Mielestäni tämä tutkimus kuitenkin tuo esiin paljon hyviä vinkkejä, jolla alalle saataisiin houkuteltua uutta työvoimaa ja sen myötä alan kehitystä nostettua. Kyselyyn vastanneiden mukaan suomalaista sianlihaa arvostetaan, lihan alkuperällä on iso merkitys ja kotimaiseen sianlihantuotantoon kannattaa panostaa opiskelijoiden mielestä. Tutkimus myös osoittaa, että opiskelijoista löytyy potentiaalisia työntekijöitä tulevaisuuden työrooleihin, jos työnkuvat vastaavat koulutusta ja palkkatasoa.
Vaikka ala oli minulle vieras, koin suurta mielenkiintoa tutkimuksen tekemiseen. Työtä tehdessä sain mahdollisuuden nähdä pienen palan A-Tuottajien arkea ja sain tuntea itseni tervetulleeksi koko organisaatioon. Yhteistyö sujui loistavasti ja olen edelleen kiitollinen tästä mahdollisuudesta.

Jonna Rintasalo
26.3.2019