Pesäntekomateriaalin vaikutus emakon käyttäytymiseen, porsimisen sujuvuuteen ja porsaiden kasvuun

Olen Maiju Kurtti kotieläinten ravitsemukseen, hyvinvointiin ja terveyteen erikoistunut agronomi. Tein maisterintutkielmani osana A-Tuottajat Oy:n ja Helsingin yliopiston ”Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia” -hanketta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää kuinka erilaiset pesäntekomateriaalit vaikuttavat emakon käyttäytymiseen, porsimiseen ja porsaiden kasvuun, kun emakko porsii kokonaan vapaana tai kun sitä pidetään porsimishäkissä kaksi päivää ennen porsimista ja kolme päivää porsimisen jälkeen.

Tutkimukseen valittiin kaksi porsitusryhmää, joissa oli yhteensä 87 emakkoa. Näistä emakoista käyttäytymisen tarkasteluun valittiin 52 emakkoa. Emakoille annettiin kolmea erilaista pesäntekomateriaalia, jotka olivat silputtu olki, painamaton sanomalehtipaperi ja juuttisäkkikangas. Emakoiden käyttäytymistä videokuvattiin ja videoista katsottiin emakoiden käyttäytymistä 12 h ennen porsimista. Emakoiden käyttäytymisestä havainnoitiin miten ne manipuloivat porsimiskarsinan rakenteita ja niille annettua pesäntekomateriaalia. Porsaiden kasvua tutkittiin punnitsemalla ne syntymän jälkeen, viikon ja kolmen viikon ikäisinä. Porsimisen sujuvuutta taas tutkittiin porsimisen kokonaiskeston ja porsaiden syntymisen välisten aikojen avulla. Lisäksi katsottiin kuolleena syntyneiden, maattujen ja elävinä, mutta myöhemmin kuolleiden porsaiden määrää.

Tuloksista havaittiin, että emakon porsimistyylillä oli selkeä vaikutus emakon pesäntekokäyttäytymiseen. Porsimiskarsinan rakenteita manipuloivat eniten hyvinvointikorvauksen mukaan porsineet emakot. Hyvinvointikorvauksen mukaan porsineet emakot manipuloivat eniten juuttikangasta niin ajallisesti kuin määrällisesti. Vastaavasti vapaana porsineet emakot taas manipuloivat sanomalehtipaperia ajallisesti kuin määrällisesti eniten.

Emakon porsimistyyli vaikutti myös porsaiden kasvuun. Vapaana porsineilla emakoilla porsaat kasvoivat keskimäärin enemmän kuin hyvinvointikorvauksen mukaan porsineilla emakoilla. Vapaana porsineiden emakoiden porsaita syntyi kuolleena vähemmän kuin hyvinvointikorvauksen ehtojen mukaisessa porsimisessa. Maattuja porsaita taas oli enemmän vapaaporsituksessa kuin hyvinvointikorvauksen mukaisessa porsimisessa. Pesäntekomateriaalilla ei huomattu olevan vaikutusta porsaiden kuolleisuuteen. Porsimisen kokonaiskestossa eikä porsaiden syntymisen välisillä ajoilla ei havaittu merkittäviä eroja. Pesäntekomateriaalialla ei myöskään havaittu olevan vaikutusta porsimisen kokonaiskestoon.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki kolme pesäntekomateriaalia soveltuvat pesänrakennukseen. Tästä huolimatta emakot manipuloivat rakenteita kaikkiaan enemmän kuin pesäntekomateriaaleja. Erilaisia pesäntekomateriaaleja käyttäessä on tärkeää huomioida, että niitä annetaan riittävästi ja ne ovat emakon saatavilla porsimistyylistä huolimatta.

Opinnäytetyö luettavissa kokonaisuudessaan täällä