Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

Produktionsrytmen gör arbetet rationellt

Dikoproduktionen kräver en fungerande produktionsrytm. Djuren skall betäckas, avvänjas och kalva i grupper för att de skall kunna utfodras enligt deras behov och för att arbetsmängden skall hållas på en rimlig nivå.

Grunden ligger i en ca 2 månader lång betäckningsperiod varefter tjuren skall tas bort från gruppen. Korna dräktighetsundersöks två månader efter betäckningsperioden eller i samband med att de tas in i stallet från betet. Dräktighetsundersökningen kan göras av endera veterinär eller seminolog. De kor som är tomma skall utmönstras eller flyttas till nästa grupp.   

Utgående från dräktighetsresultaten kan man analysera ifall det finns orsak att göra förändringar i produktionen. Vid behov ändrar man på utfodring, ökar på antal tjurar eller undersöker tjurens befruktningsduglighet och fysisk kondition (speciellt klövar och ben) före ny betäckningsperiod. Om du är tveksam till tjurens befruktningsfunktionalitet kan dikor dräktighetsundersökas redan två månader efter att betäckningsperioden har startat vilket ger en preliminär bild av hur dräktigheterna lyckas och man kan vidta åtgärder vid behov.  

En bra diko ger en kalv om året som vid avvänjningen väger hälften av kons vikt. En dikogård bör få minst 92 avvanda kalvar/100 dikor/år för att resultatet kan anses nöjaktigt. Målsättningen bör alltid vara högre än detta.