ÖK och klimatdebatten

16.09.2019 11:59

ÖK följer aktivt den pågående klimatdebatten där det röda köttet anses utgöra ett stort hot mot klimatet.

Österbottens Kött tar ställning, svarar på frågor och deltar i debatten där möjlighet erbjuds.

- Vi är noggranna med att stöda våra uttalanden på fakta och det sker ständigt arbete med att ta fram argument och relevant information gällande den inhemska köttproduktionens klimatpåverkan, säger VD Tom Åstrand.

- Finlands köttproducenter, som driver en laglig näring, kan inte ensamma bära ansvaret för den pågående klimatdiskussionen.

- Våra producenter arbetar oförtröttligt varje dag för att producera hållbart inhemskt kött av högsta kvalitet. Detta arbete innefattar även djurens välbefinnande, genomskinlighet i produktionskedjan och livsmedelssäkerhet, säger Åstrand.

- Som aktör och förespråkare av en inhemsk köttproduktion anser ÖK att debatten just nu söker för enkla svar på en komplex fråga. Debatten kring köttproduktionens och -konsumtionens klimatpåverkan måste basera sig på objektiv information och fakta.

I ett aktuellt pressmeddelande tar vi del av att Atria presenterat de första beräkningarna kring svingårdarnas koldioxidavtryck, samma beräkningar kommer att göras även vad gäller nötköttsproduktionen. De inledande beräkningarna visar att det finns belägg för påståendet att våra producenter redan nu bedriver sin produktion på ett hållbart sätt. Om man till detta goda utgångsläge ännu beaktar faktorer som kan förbättras i produktionsprocessen, till exempel att importerad soja ersätts med inhemska proteingrödor – så har våra producenter goda möjligheter att minska sitt koldioxidavtryck ytterligare.

Enligt naturresursinstitutet LUKE:s forskning är den finländska nötköttsproduktionens klimatavtryck redan mycket lågt i jämförelse med andra länder. Av Finlands totala växthusgasutsläpp står nötköttsproduktionen för endast tre procent.

De nya beräkningarna från Atria har utförts med hjälp av en oberoende samarbetspart som är specialiserat på beräkning av koldioxidutsläpp i början av produktionskedjan. Som grund för beräkningen har använts IPCC:s beräkningsmetodik samt branschens nyaste forskning.

- Inhemsk köttproduktion har sin givna roll även i framtiden och ÖK står bakom sina medlemmar och producenters arbete även när klimatdiskussionens vågor går höga, säger Tom Åstrand.